ساعت خوش

درخواست حذف این مطلب
زندگی برای ما فوتبالی ها خیلی پیچیده نیست و اینطوریه که یک وقت هایی تنها با برد و یا باخت تیم مون رنگ دنیامون عوض می شه. برای همین فردا که از راه برسه، عقربه های ساعت توی هال که برای بار دوم به شیش برسند، برای من کل فضازمان متوقف می شه؛ متوقف می شه و بعدش، بعدش دیگه از دو ح خارج نیست؛ یا خوشحال خوشحالم و دوباره پیوند دوستی با زندگی می بندم. و یا اینکه می تونم گل بگیرم به کل این دو هفته ای که گذشت.